WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

ร้านอาหารเอ็นจอย

บริการ : ร้านอาหารในเมืองร้อยเอ็ด บรรยากาศภาย
รับจัดเลี้ยง งานสังสรรค์

ท่ีตั้ง: อ.เมือง

โทร.

 
เฝอ ป.เปี๊ยก

บริการ : ร้านอาหารเวียดนา ร้อยเอ็ด รสชาติต้นตำหรับ

ท่ีตั้ง: อ.เมือง

โทร.081 544 1424

 
ลีลาบาหลี

บริการ : ร้านอาหารร้อยเอ็ด บรรยากาศในสวน เย็นสบาย รับจัดเลี้ยง งานสังสรรค์

ท่ีตั้ง: อ.เมือง

โทร. 043-524311,0818120505

 
สวนอาหารบ้านสวน

บริการ : อาหารไทย และเครืองดื่ม บรรยากาศภาย ในร้าน โล่ง โปร่่ง เย็นสบาย รับจัดเลี้ยง งานสังสรรค์

ท่ีตั้ง:อ.เมือง

โทร. 043-524311