WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

   

วัดเสาธงหิน

ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ เดิมชื่อ "วัดสัก" เพราะทั่วบริเวณมีต้นสักและต้นยางมาก ซึ่งตาม ประวัติของวัดได้บันทึกไว้ว่า ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ปี พ.ศ.2310 เสียกรุงครั้งสุดท้าย สมเด็จพระเจ้าตากสิน ได้มาตั้งทัพเพื่อ เตรียมผู้คนที่วัดสักแห่งนี้สำหรับไปกู้บ้านเมืองที่อยุธยา เนื่องจากเห็นว่าเป็นทำเลที่เหมาะสม จึงได้นำธงประจำกองทัพ ปักไว้ แล้วเอาหินทับกับ เสาธงไม่ให้ล้ม ให้ทหารมองเห็นธงที่จะยกไป ต่อมาพระองค์ได้โปรดฯ ให้สร้างพระพุทธรูปเนื้อชินเงิน 3 องค์ คือ พระประธาน 10องค์ พระสาวก 2 องค์ เมื่อเสร็จจากศึกสงครามแล้ว พระองค์พร้อมด้วยผู้รอดชีวิต จากสงครามได้กลับมาช่วยกัน บูรณะวัดสัก และเปลี่ยนชื่อวัดสักเป็น "วัดเสาธงหิน"
 
ภายในวัดเสาธงหินมีวิหารหลวงพ่อโต เป็นอาคารทรงโล่งธรรมดา แต่ภายในวิหารนั้นมีพระพุทธรูป สมัยอยุธยา ตอนปลาย ทำด้วย หินทรายแดง กับพระพุทธรูปโลหะทรงเครื่องสมัยอยุธยา ปัจจุบันพระพุทธรูปโลหะได้สุญหายไป 6 องค์ เหลือเพียง พระพุทธรูป หลวงพ่อโต ทำด้วยหินทรายแดง และพระพุทธรูปเนื้อชินเงิน 3 องค์ ซึ่งขณะนี้ ทางวัดได้นำไปไว้บน อุโบสถ หลังใหม่ พระพุทธรูป ที่สำคัญในวิหารวัดเสาธงหินขณะนี้ คือ หลวงพ่อโต ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวบ้านเคารพนับถือกันมาก โดยชาวบ้านได้เล่ากันว่า ครั้งหนึ่งน้ำเค็มได้ขึ้นถึงจังหวัดนนทบุรี แต่หน้าวัดเสาธงหินน้ำจืด ชาวบ้านจึงโจษขานกันไปทั่วและพากันตักไปดื่มกิน นอกเหนือจาก ความศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าว หลวงพ่อโตยังได้รับความเคารพบูชาจากชาวบ้านมาบนบานอยู่เสมอ และมักจะประสบความสำเร็จ จึงพากันมาสักการะบูชากันเป็นประจำ
 

การเดินทางไปวัดเสาธงหินสามารถเลือกใช้ได้ 2 เส้นทาง คือ
ทางบก
โดยรถยนต์ส่วนตัว จากถนนวงแหวน ไทรน้อย- ตลิ่งชัน ทางเข้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดนนทบุรี มาตามถนนซอย ถึงวัดเสาธงหิน ราว 1 กิโลเมตรเศษ
ทางน้ำ
จากที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ (เก่า) โดยเรือประจำทางถึงวัดเสาธงหิน ราว 1 กิโลเมตรเศษ

 
แผนที่วัดเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี
 

 

 
 
 
เกาะ เกร็ด
วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
วัดเล่งเน่ยยี่2 หรือ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ หรือ วัดมังกร2
วัดเชิงเลน
วัดเสาธงหิน