WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

หลานตาชู

บริการ : ร้านอาหาร เมืองพัทลุง รับจัดเลี้ยง งานสังสรรค์

ท่ีตั้ง: อ. ควนขนุน

โทร. 074-681658 ,081-9576428

 
ร้านอาหาร ทิวทัศน์

บริการ : ร้านอาหารไทย ทะเล บรรยากาศริมทะเลเจ้าอร่อยพัทลุง

ท่ีตั้ง: อ.เขาชัยสน

โทร. 074-675537

 
ร้านบางถ้วย บางชาม

บริการ : ร้านอาหาร ทะเลเจ้าดังเมืองพัทลุงรับจัดเลี้ยง และกรุ๊ปทัวร์

ท่ีตั้ง: ทะเลน้อย

โทร. 091-8488599

 
ร้านอาหารริมน้ำ ทะเลน้อย

บริการ : ร้านอาหารทะเลน้อย พัทลุง อาหารอร่อย บรรยากาศดี

ท่ีตั้ง: อ.ควนขนุน

โทร. 087-2911445,074-685-248