WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

เลตรัง 2

บริการ : ร้านติ่มซำ เมืองตรั รับจัดเลี้ยง งานสังสรรค์

ท่ีตั้ง: อ.เมือง

โทร. 075-217700

 
ร้านอาหารโกชัยปลาเผา

บริการ : ร้านอาหาร ทะเล ตรังเจ้าดัง เมนูเด็ดปลายำลีเผา อร่อย สด ใหม่ทุกวัน รับจัเลี้ยง

ท่ีตั้ง: อ.เมือง

โทร. 061-6499950

 
ร้าน พงษ์โอชา 2

บริการ : ร้านติ่มซำ หมูย่าง เจ้าเก่า เมืองตรัง รับจัดเลี้ยง งานสังสรรค์

ท่ีตั้ง: อ.เมือง

โทร.075-219918

 
ปากเมง ซีฟู้ด

บริการ : ร้านซีฟู๊ด ปากเมง ตรัง อาหารทะเล สด ใหม่ ทุกวัน รับจัดเลี้ยง งานสังสรรค์

ท่ีตั้ง:อ.สิเกา

โทร. 075-274071