WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

Siam Rose Restaurant

บริการ : อาหารไทย บรรยากาศริมน้ำ กลางสวน อาหารอร่อย เจ้าดังเมืองชัยนาท

ที่ตั้ง : อ.มโนรมย์

โทร.094-1592-964 , 094-1592-691,095-635-6420

 
อิ่มอร่อยปลาแม่น้ำ

บริการ : อาหาร ที่มีเมนูอาหาร
ที่จากปลามากที่สุดของชัยนาท
ปลาสดๆ จากแม่น้ำเจ้าพระยา

ที่ตั้ง : อ.เมือง

โทร.056-426759

 
ครัวท่าลาภ

บริการ : อาหารไทย ปลาแม่น้ำ บรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ที่ตั้ง : อ.เมือง

โทร.056-477919

 
แพรุ่ง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

บริการ : อาหารไทย ปลาเผา บรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ที่ตั้ง : อ.เมือง

โทร.056-412779